از کار افتادن کارت شبکه اصلی

فرض می کنیم سیستم ما دارای دو کارت شبکه  است یکی به نام fxp0 و دیگری به نام fxp1 . از این سیستم به عنوان درگاه اینترنت یا شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان یک server عمل می کند . مثلا server ی برای internat sharing یا samba است .

فرض بر این است تمام درخواست ها به fxp0  فرستاده می شود و server با fxp0 با بقیه سیستم ها ارتباط بر قرا ر می کند . خوب طبیعی است اگر چنانچه fxp0 بنا به دلایلی غیر فعال شود . دیگر امکان بر قرار ی ارتباط وجود ندارد و سیستم ها نمی توانند به server وصل شوند .

در FreeBSD برای این مشکل از خاصیت failover mode استفاده می شود تا مشکل حل شود .

برای استفاده از این حالت باید بک کارت شبکه ای به نام lagg0 ایجاد گردد . پس در ترمینال تایپ می کنم

# ifconfig lagg0 create

بعد از ایجاد این device برای منتقل شدن ترافیک fxp0 به fxp1 در ترمینال دستور زیر را  تایپ می کنم

# ifconfig lagg0 up laggproto failover laggport fxp0 laggport fxp1

خوب اگر fxp0 مشکلی نداشته باشد سیستم به راه خود ادامه می دهد و بقیه به server وصل می شوند . حال اگر بنا به دلایلی fxp0 از کار افتاد ترافیک به fxp1 منتقل می گردد و بقیه می توانند از server استفاده کنند و اگر چنانچه مشکل fxp0 رفع شد ترافیک دوباره روی این کارت شبکه بر می گردد.