اندازه گیری پهنای باند با bwm-ng

در FreeBSD برنامه های مختلفی برای اندازه گیری پهنای باند یا اندازه گیری مقدار اطلاعاتی که کارت شبکه ها با هم و یا بیرون تبادل می کنند وجود دارد . ولی یکی از جالب ترین آنها برنامه bwm-ng می باشد که به شما می گوید کارت شبکه شما چه مقدار اطلاعات رد و بدل می کند .

برای نصب این برنامه کافی است در ترمینال دستور زیر را تایپ کنیم :

 # cd /usr/ports/net-mgmt/bwm-ng
# make install clean

بعد ار مدتی این برنامه نصب می شود و کافی است شما در ترمینال دستور زیر را تایپ کنید

# bwm-ng

خروجی چیزی شبیه  زیر خواهد بود


bwm-ng v0.6 (probing every 0.500s), press 'h' for help
 input: getifaddrs type: rate
 |       iface          Rx         Tx           Total
 =====================================
 re0:    0.00 KB/s          0.00 KB/s        0.00 KB/s
 vr0:    90.69 KB/s        6.78 KB/s         97.47 KB/s
 lo0:     0.00 KB/s          0.00 KB/s        0.00 KB/s
 -------------------------------------------------------------
 total:      90.69 KB/s        6.78 KB/s       97.47 KB/s

می بینید که میزان تبادل اطلاعات در کار ت شبکه دستگاه من که re0 و vr0 می باشند را نشان می دهد.