تنظیم کارت شبکه در FreeBSD

فرض می کنیم در هنگام نصب FreeBSD کارت شبکه خود را تنظیم نکرده ایم و به آن IP نداده ایم . الان می خواهیم به کارت شبکه خود IP بدهیم و آن را به شبکه وصل کنیم و از آن استفاده کنیم .

اولین کار این است که ببینیم آیا FreeBSD کارت شبکه مرا شناخته است یا نه . برای این کار از دستور ifocnfig استفاده می کنم .در ترمینال یا حال متنی دستور زیر را  تایپ می کنم :

# ifconfig -a
 re0: flags=8943<up,broadcast,running,promisc,simplex,multicast> mtu 1500
 options=8
 inet6 fe80::202:b3ff:fe07:9387%fxp0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
 ether 00:02:b3:07:93:87
 media: Ethernet autoselect (100baseTX )
 status: active
 plip0: flags=108810<pointopoint,simplex,multicast> mtu 1500
 lo0: flags=8049<up,loopback,running,multicast> mtu 16384
 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
 inet6 ::1 prefixlen 128 
 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3</up,loopback,running,multicast></pointopoint,simplex,multicast></up,broadcast,running,promisc,simplex,multicast>

خوب می بینیم که FreeBSD کارت شبکه اول مرا به نام   re0   شناخته است و به آن هیچ IP اختصاص نداده است . خوب حالا دوست دارم به این کارت شبکه آی پی 192.168.0.80  با  subnet mask  پیش فرض 255.255.255.0 را بدهم .


در ترمینال دستور زیر را تایپ می کنم

# ifconfig re0 192.168.0.80 netmask 255.255.255.0

خوب حالا دوباره دستور ifconfig را تایپ می کنم .

# ifconfig -a
 re0: flags=8943<up,broadcast,running,promisc,simplex,multicast> mtu 1500
 options=8
 inet 192.168.0.80 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
 inet6 fe80::202:b3ff:fe07:9387%fxp0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
 ether 00:02:b3:07:93:87
 media: Ethernet autoselect (100baseTX )
 status: active
 plip0: flags=108810<pointopoint,simplex,multicast> mtu 1500
 lo0: flags=8049<up,loopback,running,multicast> mtu 16384
 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
 inet6 ::1 prefixlen 128 
 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
</up,loopback,running,multicast></pointopoint,simplex,multicast></up,broadcast,running,promisc,simplex,multicast>

خوب در خروجی می بینیم که به کارت شبکه من که در اینجا   re0  است آی پی  192.168.0.80  را اختصاص داده است .

برای اینکه این IP برای همیشه برای این کارت شبکه ثبت شود و من بتوانم برای همیشه از آن استفاده کنم در ترمینال دستور زیر را تایپ می کنم

echo 'ifconfig_re0="inet 192.168.0.80  netmask 255.255.255.0"' >> /etc/rc.conf

می بینیم که اسم کارت شبکه و IP آن و netmask آن در فایل  rc.conf قرار گرفت .

می دانیم برای وصل شدن به اینترنت یک IP به نام آی پی  gateway یا در گاه اینترنت را باید برای  کارت شبکه تعریف کنیم . در FreeBSD برای تعیین آی پی gateway از دستور route add default    استفاده می کنیم .

فرض می کنیم درگاه اینترنت در این شبکه ای که من کار می کنم 192.168.0.1  است . پس در ترمینال تایپ می کنم

# route add default 192.168.0.1

اگر دوست داریم که این IP برای همیشه ست شود و من مجبور به تایپ دستور بالا بعد از هر ریست نباشم . دستور زیر را در ترمینال تایپ می کنم.

# echo 'defaultrouter="192.168.0.1"' >> /etc/rc.conf

می بینم که عبارت defaultrouter=192.168.0.1  در داخل فایل rc.conf قرار می گیرد و سیستم در هنگام بوت این فایل را می خواند و gateway را تعریف می کند.