ثبت کار های انجام شده در FreeBSD

یکی از چیز های  که معمولا مدیران سیستم ها دوست دارند این است که بدانند فلان user در چه ساعتی چه دستوری را اجرا کرده است و چه کار های را انجام داده است . مدیر سیستم می تواند log ها مطالعه کند و بفهمد چه کار های انجام گرفته است .

در FreeBSD می توان از فرایندی به نامک Process Accounting  استفاده کرد و کار های user  را ثبت کرد تا در موقع خاص مورد استفاده قرار داد برای فعال کردن این ویژه گی کار های زیر را انجام می دهیم.

# touch /var/account/acct

با دستور بالا فایل acct را در شاخه var/account ایجاد می کنیم

# accton /var/account/acct

با دستور بالا خاصیت accounting را برای فایل مورد نظر فعال می کنیم . حالا دستور زیر را اجرا می کنیم

# echo 'accounting_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

با دستور بالا به سیستم می گوییم که خاصیت accounting را در هنگام boot اجرا کند یعنی هر بار که سیستم ریست شد این خاصیت اجرا گردد .

در FreeBSD یکی از راه هایی که به سیستم می گوییم کدام برنامه در هنگام boot سیستم اجرا شود . این است که آن را در فایل /etc/rc.conf  قرار دهیم .

خوب سیستم را ریست می کنیم

خوب حالا می خواهم  در چه زمانی دستور ls را که برای لیست گیری می باشد اجرا شده است و چه کسی آن را اجرا کرده است

برای خواندن فایل acct از دستور lastcomm استفاده می کنیم .

پس تایپ می کنم

# lastcomm l

خروجی زیر را می بینیم

ls    -    ali       pts/0   0.003 secs Wed Jan 13 11:04
ls    -    root       ttyv0   0.001 secs Wed Jan 13 11:03

خوب می بینیم آقای ali و root این دستور در تاریخ و زمان ذکر شده وبرای مدت زمان مشخصی اجرا کرده اند.