نصب PHP5 در FreeBSD

همه می دانیم که PHP چیست و چه کاری  را انجام می دهد . برای نصب PHP در FreeBSD و استفاده از آن باید مراحل زیر را طی کنیم .

اول به شاخه زیر می رویم

cd /usr/ports/lang/php5

و دستور زیر را تایپ می کنیم

make all install clean

یک صفحه آبی رنگ باز می شود و از ما می خواهد که گزینه هایی را انتخاب کنیم و سپس  OK را بزنیم تا نصب آغاز شود در اینجا حتما باید گزینه  Apache را انتخاب کنیم تا PHP با Apache بتواند ارتباط بر قرار کند و ما در Apache بتوانیم از  PHP استفاده کنیم .

بعد از مدتی این برنامه نصب می شود .

اکنون لازم است که اکستنشن هایی برای PHP نصب کنیم تا این برنامه کامل تر شود . پس به شاخه زیر می رویم


cd /usr/ports/lang/php5-extensions

و دستور زیر را تایپ می کنیم

make all install clean

یک صفحه آبی رنگ باز می شود و از ما می خواهد که انتخاب کنیم چه extensions های نصب گردد که من شخصا بسته به نیاز خودم موارد زیر را نصب می کنم

BCMATH“, “GETTEXT“, “IMAP“, “MCRYPT“, “MYSQL“, “MYSQLI“, “SESSION“, “SOCKETS

بعد از مدتی نصب تمام می شود .

حالا به شاخه زیر می رویم

/usr/local/etc/

و دستور زیر را تایپ می کنم

#cp /usr/local/etc/php.ini-recommended /usr/local/etc/php.ini

این دستور باعث می شود که فایل  php.ini ما ساخته شود .

حالا فایل php.ini را بایک ویرایشگر متن مانند  VI باز می کنیم و دنبال عبارت زیر می گردیم و آن را اصلاح می کنیم

; UNIX: "/path1:/path2"
include_path = "."

دقت کنیم که  include_path حتما باید به این شکل باشد.

حالا فابل مربوط به کانفیک Apache را که در FreeBSD در مسیر زیر وجود دارد

/usr/local/etc/apache22/httpd.conf

باز کرده و دنبال بخش زیر می گردیم


و عبارت های

index.php index.php5

را در جلوی عبارت های زیر را اضافه می کنیم

 DirectoryIndex index.html

پس قسمت   پس از تغییرات به شرح زیر می شود .

  DirectoryIndex index.html index.php index.php5

در فایل مربوط به کانفیگ  Apache دنبال عبارت های زیر می گردیم

  TypesConfig etc/apache22/mime.types
  AddType application/x-compress .Z
  AddType application/x-gzip .gz .tgz

و خطوط زیر را بعد از خط   AddType application /x-gzip .gz.tgz   اضافه می کنیم

 AddType application/x-httpd-php .php
  AddType application/x-httpd-php-source .phps

خطوط بالا بعد از ویرایش به صورت زیر می شود.

  TypesConfig etc/apache22/mime.types
  AddType application/x-compress .Z
  AddType application/x-gzip .gz .tgz
  AddType application/x-httpd-php .php
  AddType application/x-httpd-php-source .phps

حالا کافی است  Apache را با دستور زیر ریست کنیم

#apachectl restart

اکنون می توانیم از PHP در FreeeBSD و Apache استفاده کنیم.