پیدا کردن برنامه های مورد نیاز در FreeBSD

می خواهیم بدانیم FreeBSD چه package ها یا برنامه هایی دارد و من می توانم آنها را نصب کرده و سپس استفاده کنم .

برای این کار را ه های مختلفی وجود دارد

۱- به سایت زیر مراجعه می کنیم

http://www.FreeBSD.org/ports/

در سایت یک قسمت serach وجود دارد . اسم برنامه مورد نظر را تایپ می کنیم و search را آغاز می کنیم . نتیجه ها قابل مشاهده هستند . این روش بیشتر برای نصب برنامه از طریق port در FreeBSD کاربرد دارد.

۲- به سایت زیر مراجعه می کنیم

http://www.FreshPorts.org

در این سایت اگر port یا package ی دچار تغییر شده باشد قابل مشاهده است و شما از طریق دادن email متوجه خواهید شده که آیا update جدیدی برای برنامه مورد نظر شما صادر شده است یا نه .

اگر به اینترنت دسترسی ندارید با دستور های زیر می توانید برنامه ها یا package های مورد نظر خود را پیدا کنید و ببینید که در چه شاخه ای از port قرار دارد تا آنها را نصب کنید

۳- استفاده از whereis : فرض کنید می خواهم بدانم firefox در چه شاخه ای از port قرار دارد تا آن را نصب کنم . کافی است دستور زیر را تایپ کنم

 # whereis firefox3

با زدن Enter خروجی زیر را خواهیم داشت


/usr/ports/www/firefox3

خروجی به ما می گوید package ی به نام Firefox3 در شاخه /usr/ports/www/firefox3 وجود دارد کافی است با دستور cd به شاخه مورد نظر برویم و دستور زیر را تایپ کنیم

 # make install clean

برنامه شروع به نصب شدن می کند.

۴- استفاده از دستور make search key در شاخه /usr/ports

به شاخه /usr/potrs  می رویم و دستور زیر را تایپ می کنیم

# cd /usr/ports

یعنی اینکه به شاخه ports منتقل شده ایم

حالا دستور زیر را تایپ می کنیم

# make search key=firefox3

خروجی شبیه زیر خواهیم داشت

Port:    firefox-3.0.10,1
Path:    /usr/ports/www/firefox3
Info:    Web browser based on the browser portion of Mozilla
Maint:    miwi@FreeBSD.org
aint:    miwi@FreeBSD.org
B-deps:    atk-1.26.0 bitstream-vera-1.10_4 cairo-1.8.6_1,1 compositeproto-0.4 damageproto-1.1.0_2 dbus-1.2.4.4
 dbus-glib-0.80 desktop-file-utils-0.15_1 encodings-1.0.2,1 expat-2.0.1 fixesproto-4.0 font-bh-ttf-1.0.0 
font-misc-ethiopic-1.0.0 font-misc-meltho-1.0.0_1 font-util-1.0.1 fontconfig-2.6.0,1 freetype2-2.3.9_1 gamin-0.1.10_1 
gettext-0.17_1 gio-fam-backend-2.20.1 glib-2.20.1 gmake-3.81_3 gnome_subr-1.0 gtk-2.16.1 hicolor-icon-theme-0.10_2
 inputproto-1.5.0 intltool-0.40.6 jasper-1.900.1_7 jpeg-6b_7 kbproto-1.0.3 libICE-1.0.4_1,1 libIDL-0.8.13 libSM-1.1.0_1,1
 libX11-1.2.1,1 libXau-1.0.4 libXcomposite-0.4.0,1 libXcursor-1.1.9_1 libXdamage-1.1.1 libXdmcp-1.0.2_1 libXext-1.0.5,1 
libXfixes-4.0.3_1 libXft-2.1.13 libXi-1.2.1,1 libXinerama-1.0.3,1 libXrandr-1.3.0 libXrender-0.9.4_1 libXt-1.0.5_1 
libfontenc-1.0.4 libiconv-1.11_1 libpthread-stubs-0.1 libxcb-1.2_1 libxml2-2.7.3 mkfontdir-1.0.4 mkfontscale-1.0.6 
nspr-4.7 p5-XML-Parser-2.36 pango-1.24.0_2 pcre-7.9 perl-5.8.9_2 pixman-0.15.2 pkg-config-0.23_1 png-1.2.35 
printproto-1.0.4 python25-2.5.4_1 randrproto-1.3.0 renderproto-0.9.3 shared-mime-info-0.60 tiff-3.8.2_3

خوب می بینیم دستور بالا خروجی خیلی کاملی به من می دهد . به من می گوید که package در چه شاخه ای قرار دارد . چه افرادی بر روی این package کار می کنند و از همه مهمتر در قسمت B-deps به ما می گوید برای نصب این package چه package ای دیگری احتیاج است .

کافی است به شاخه مورد نظر برویم و دستور make install clean را اجرا کنیم . برنامه بعد از مدت زمانی که برای compile می گذرد نصب خواهد شد.