پیدا کردن سریع ترین سرور cvs

می دانیم که برای update سیستم یکی از روش های کاربردی روش cvsup می باشد . که ما از این روش برای آپدیت سورس سیستم و همچنین port tree استفاده می کنیم .

اگر یادتان باشد برای cvsup باید تعریف می کردیم که چه سروری برای cvsup استفاده شود. برای راحتی کار باید بتوانیم سریع ترین سرور cvs نزدیک به خودمان را پیدا کنیم و سپس سیستم و پورت ها را update کنیم .

برای پیدا کردن سریع ترین سرور از package ی به نام fastest_cvs استفاده می کنیم . برای نصب این برنامه در ترمینال دستور زیر را تایپ می کنیم.

# cd /usr/ports/sysutils/fastest_cvsup
# make install clean

بعد از مدتی این برنامه نصب می شود .خوب فرض می کنیم می خواهیم سریع ترین سرور های cvs موجود در کشور های فرانسه و انگلیس و دانمارک را پیدا کنیم . پس در ترمینال دستور زیر را تایپ می کنم

 # fastest_cvsup -c uk,fr,de

خروجی به شکل زیر خواهد بود.


>>  Querying servers in countries: uk fr de
--> Connecting to cvsup.uk.freebsd.org [131.111.8.41]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 381.71 ms
--> Connecting to cvsup.fr.freebsd.org [193.49.144.20]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 256.56 ms
==> DNS lookup timed out for cvsup.de.freebsd.org
--> Connecting to cvsup2.uk.freebsd.org [131.111.8.41]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 429.40 ms
==> DNS lookup timed out for cvsup3.uk.freebsd.org
--> Connecting to cvsup4.uk.freebsd.org [195.40.6.45]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 370.80 ms
--> Connecting to cvsup2.fr.freebsd.org [193.51.24.2]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 275.66 ms
--> Connecting to cvsup3.fr.freebsd.org [137.194.2.20]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 202.72 ms
--> Connecting to cvsup4.fr.freebsd.org [194.158.96.78]...
 * error: connect: timeout
==> DNS lookup timed out for cvsup5.fr.freebsd.org
--> Connecting to cvsup6.fr.freebsd.org [79.143.241.129]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 255.66 ms
==> DNS lookup timed out for cvsup7.fr.freebsd.org
--> Connecting to cvsup8.fr.freebsd.org [130.79.200.5]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 320.22 ms
--> Connecting to cvsup2.de.freebsd.org [213.238.33.226]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 287.90 ms
==> DNS lookup timed out for cvsup3.de.freebsd.org
==> DNS lookup timed out for cvsup4.de.freebsd.org
==> DNS lookup timed out for cvsup5.de.freebsd.org
==> DNS lookup timed out for cvsup6.de.freebsd.org
--> Connecting to cvsup7.de.freebsd.org [195.30.6.180]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 190.69 ms
--> Connecting to cvsup8.de.freebsd.org [212.118.165.142]...
 - server replied: OK 17 0 SNAP_16_1h CVSup server ready
 - time taken: 274.83 ms
>>  Speed Daemons:
 - 1st: cvsup7.de.freebsd.org    190.69 ms
 - 2st: cvsup3.fr.freebsd.org    202.72 ms
 - 3st: cvsup6.fr.freebsd.org    255.66 ms
/usr/ports/sysutils/most #

به عبارت های time taken دقت کنید و ببینید که هر کدام چه قدر طول می کشد .و به نتیجه آخر نیز توجه کنید . می بینید سرور cvsup7 در کشور آلمان سریع ترین سرور موجود در زمان حال است . البته باید بدانیم با توجه به سرعت اینترنت و تغییراتی که ممکن است در سرور ها به وجود آید این نتایج به مرور زمان تغییر می کند.