پیدا کردن gateway در FreeBSD

می دانیم از gateway به عنوان دروازه ورود به اینترنت یاد می شود . فرض می کنیم در پشت سیستمی نشسته ایم که نمی دانیم IP مربوط به gateway چند است در FreeBSD کافی است در ترمینال دستور زیر را تایپ کنیم

# netstat -rn

خروجی به شکل زیر خواهد بود

Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
default            192.168.0.1        UGS         0 29246678    vr0

این دستور یک خوبی دیگر هم دارد فرض کنید شما در شبکه ای هستید که همه از یک gateway استفاده می کنید این دستور IP ها و از همه مهمتر MAC های کارت شبکه را نیز به شنا نشان می دهد. اگر به خروجی نگاه کنید اسم کارت شبکه ای که در FreeBSD شناخته شده نمایش داده می شود که در اینجا vr0 است.