یاک کردن یک user در FreeBSD

فرض کنیم بر روی سیستم ما یک user به نام mfaridi قبلا ایجاد شده است . الان این یوزر دیگر از این سیستم استفاده نمی کند . یوزر mfaridi  در هنگام ایجاد یک قسمت از فضای هارد را که شاخه home وجود داشته اشغال کرده است .

در FreeBSD از دستور rmuser برای پاک کردن یک user استفاده می شود .

هنگامی که شما این دستور را اجرا می کنید کار های زیر انجام می گیرد

۱- اگر بوسیله یوزر mfaridi کاری بوسیله crontab  تعریف شده است که در زمان مشخصی در هر روز یا ماه انجام گیرد این دستور از crontab پاک می  شود.

۲-  اگر بوسیله دستور at تعریف شده است که در زمان مشخصی کاری یا دستوی اجرا شود این دستور از لیست at پاک می گردد .

۳- تمام پروسه هایی که بوسیله یوزر mfaridi  آغاز شده است kill  می شود و از بین می رود .

۴- یوزر mfaridi از فایل system local password پاک می شود .


۵- اگر در شاخه home شاخه ای به نام mfaridi ایجاد  شده است  . این شاخه با تمام محتویات آن به طور کامل پاک می شود.

۶-  اگر mail ی بوسیله سیستم برای mfaridi ارسال می شده همه پاک می شوند و اثری از آن باقی نخواهد ماند.

۷- اگر فایل هایی در شاخه tmp بوسیله mfaridi ایجاد شده باشد و mfaridi صاحب یا owner آن باشد همه این فایل ها پاک خواهد شد .

۸- در آخر کار username و group ی که متعلق به mfaridi است از شاخه etc/group  پاک می گردد .

اگر این فرمان را در ترمینال اجرا کنید خروجی آن شبیه به زیر خواهد بود.

# rmuser mfaridi
Matching password entry:
mfaridi:*:1001:1001::0:0:J. Random User:/home/mfaridi:/usr/local/bin/zsh
Is this the entry you wish to remove? y
Remove user's home directory (/home/mfaridi)? y
Updating password file, updating databases, done.
Updating group file: trusted (removing group mfaridi -- personal group is empty) done.
Removing user's incoming mail file /var/mail/mfaridi: done.
Removing files belonging to mfaridi from /tmp: done.
Removing files belonging to mfaridi from /var/tmp: done.
Removing files belonging to mfaridi from /var/tmp/vi.recover: done.
#