برای عشق کار زیر ر ا انجام دهید

برای اینکه اینکه جهانی پایدار داشته باشیم و همه در آرامش زندگی کنند کافی است در FreeBSD به شاخه زیر بروید

cd /usr/src

و عبارت زیر را تایپ کنید

make love

خروجی را ببینید جالب و جذاب خواهد بود . برای داشتن  زندکی بهتر و جهانی زیبا باید ……