finger

در FreeBSD برای اینه بفهمیم چه پوزر های برروی  سیستم وجود دارند و اطلاعاتی در مورد یوزر های موجد بر روی سیستم کسب کنیم می توانیم به شاخه زیر برویم و محتویات آنها را بخوانیم و بدانیم که کدام یوزر از چه shell ی استفاده  می کند و مشخصات کامل تری را به دست بیاوریم

/etc/passwd

اگر می خواهید اطلاعات دقیق تری را به دست آورید کافی است در ترمینال دستور finger همراه به یوزر مربوطه را تایپ کنید و منتظر خروجی باشید .

فرض کنید من دارای یوزری به نام mfaridi هستم  . پس در ترمینال تایپ می کنم

finger mfaridi

و خروجی زیر را می بینم

Login: mfaridi                     Name: Mostafa Faridi
Directory: /home/mfaridi                 Shell: /usr/local/bin/zsh
On since Mon Sep  6 11:51 (IRDT) on ttyv0, idle 7 days 0:21 (messages off)
On since Mon Sep  6 11:53 (IRDT) on pts/0, idle 0:45, from :0.0
On since Mon Sep  6 12:09 (IRDT) on pts/1 from :0.0
On since Mon Sep  6 15:28 (IRDT) on pts/2, idle 16:09, from :0.0
On since Tue Sep  7 10:49 (IRDT) on pts/3, idle 2:43, from :0.0
On since Wed Sep  8 10:51 (IRDT) on pts/4, idle 23:49, from :0.0
On since Thu Sep  9 10:48 (IRDT) on pts/5, idle 4 days 1:23, from :0.0
No Mail.
No Plan.

می بینیم دستور finger اطلاعات کامل تری را در اختیار من قرار می دهد مثلا می گوید من از ZSH به عنوان shell  استفاده می کنم و دارای email نخوانده نیستم و اطلاعات دیگری مانند زمان uptime و غیره را به من نشان می دهد.